• V ČERVNU
  Papež vybízí k modlitbě za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
 • Mafie
 • Farní tábor
 • Deset (dobrých) důvodů,
  proč nejít ke zpovědi
 • Podpořte sbírku
  pro postižené zemětřesením
 • Prohlášení
  zástupců českých církví k manželství
 • Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
 • Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc duben 2024
  Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru
 • Podmínky pro získání odpustků během
  Svatého roku 2025

Přihlášky do náboženství školní rok 2024/2025

Prosím rodiče, aby odevzdali vyplněné přihlášky do 30. června 2024. Děkuji

Léto se velmi rychle blíží!


letní prázdniny se velmi rychle blíží a jak již bylo řečeno, čekají nás jako každý rok letní tábory Trojlístku. Oba dva tábory se budou nacházet na stejném tábořišti - Oskava, kousek od Rýmařova (mapa).

Mafie

Červencový tábor (3. - 9. třída, 14. 7. 2024 - 21. 7. 2024)

Hledáme nové detektivy!

Město Neapol je znovu v područí mafie, která se ničeho ani nikoho nebojí. Vykrádá trezory a nemá problém ani s vraždou. Sbíráme stopy, hledáme sídlo kartelu a osoby s ním spojené. 

Sami to ale nezvládneme! Pomůžeš nám? Potřebujeme čestné a nebojácné kolegy, kteří nám pomohou mafii vyhnat z města!


S podpisem Michael a Alice (detektivové z Neapoli)

přihláška - Přihlaste své dítě/děti do 25. 6. 2024 a poté zašleme mail s bližšími informacemi.Po stopách Robinsona

Srpnový tábor (1. - 6. třída, 4. 8. 2024- 10. 8. 2024)


Neobydlený ostrov láká k novým dobrodružstvím.

Jak se tu asi žilo Robinsonovi? Jakým výzvám musel čelit, aby přežil v divočině daleko od domova?

Vydejte se s námi po jeho stopách, překonejte sami sebe a dokažte, že zvládnete přežít v cizím prostředí jen s tím, co máte k dispozici. 


přihláška - Přihlaste své dítě/děti do 25. 6. 2024 a poté zašleme mail s bližšími informacemi.


Táborák ke konci školní roku

Zveme děti na táborák k oslavě konce školní roku, který bude 28. 6. 2024 od 16:00. Zahrajeme si hry, zasoutěžíme, opečeme buřty a pokud bude hezké počasí, přespíme na farní zahradě.


Přeji krásný den

Jana Nytrová

Podmínky pro získání odpustků během Svatého roku 2025


Apoštolská penitenciárie zveřejnila dekret obsahující normy pro získání odpustků během Svatého roku 2025. S odvoláním na bulu Spes non confundit, kterou papež František vyhlásil Milostivé léto, připomíná, že termín “odpustek” byl v minulosti synonymem “milosrdenství”, protože má vyjadřovat plnost Božího odpuštění, které nezná hranic" (23).

 

Odpustky jsou jubilejní milostí, čteme ve vatikánském dokumentu, který chce “povzbudit duše věřících, aby živily svou touhu získat odpustky jako dary milosti, vlastní a jedinečné v každém Svatém roce”.

S odkazem na platná pravidla pro získání odpustků, mezi něž patří vyloučení náklonnosti ke hříchu, svátost smíření a modlitba na úmysl Svatého otce, Apoštolská penitenciárie ohlašuje, že bude možné čerpat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci vykonáním některého z níže uvedených skutků.

I. Na poutích

Vykonáním pouti na některé z jubilejních svatých míst, kde se zúčastní mše svaté nebo bohoslužby slova; liturgie hodin, křížové cesty, anebo odrecitují hymnus akathist nebo se zúčastní kající bohoslužby, zakončené individuální zpovědí.

V Římě: při návštěvě alespoň jedné ze čtyř papežských hlavních bazilik: Svatého Petra ve Vatikánu, Nejsvětějšího Spasitele na Lateránu, Panny Marie Větší, Svatého Pavla za hradbami.

Ve Svaté zemi: při návštěvě alespoň do jedné ze tří bazilik: Hrobu Páně v Jeruzalémě, Narození Páně v Betlémě, Zvěstování Páně v Nazaretě.

V jiných oblastech: při pouti do katedrálního kostela nebo jiných kostelů a svatých míst určených ordinářem daného místa. Biskupové budou brát v úvahu potřeby věřících a možnost zachovat neporušený smysl pouti s celou její silnou symbolikou, schopnou ukázat naléhavost obrácení a smíření;

II. ⁠⁠⁠⁠⁠Při návštěvách svatých míst

Jubilejní odpustky budou moci věřící získat také tehdy, když jednotlivě nebo ve skupině navštíví některé z jubilejních míst a tam po přiměřeně dlouhou dobu budou slavit eucharistickou adoraci a rozjímat, zakončí ji modlitbou "Otče náš", vyznáním víry a modlitbou k Marii, Matce Boží, aby v tomto Svatém roce všichni "zakusili blízkost nejněžnější z matek, která nikdy neopouští své děti" (Spes non confundit, 24).

U příležitosti Jubilejního roku bude možné kromě výše zmíněných symbolických poutních míst navštívit za stejných podmínek i další svatá místa:

V Římě baziliku Svatého kříže Jeruzalémského, baziliku svatého Vavřince za hradbami, baziliku svatého Šebestiána za hradbami (vřele se doporučuje tzv. "Pouť k sedmi kostelům", drahá sv. Filipovi Neri), svatyni Božího milosrdenství –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kostel Santo Spirito in Sassia, kostel sv. Pavla alle Tre Fontane (u Tří studánek) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ místo apoštolova umučení, křesťanské katakomby; návštěvy kostelů na jubilejní trase Iter Europaeum, kostelů zasvěcených patronům Evropy a doktorům církve (bazilika Santa Maria sopra Minerva, kostel Sv. Brigity na Piazza Farnese, kostel Panny Marie Vítězné, kostel Trinità dei Monti, baziliku svaté Cecílie v Zátibeří, bazilika svatého Augustina na Martově poli).

Na jiných místech při návštěvě papežské baziliky sv. Františka a P. Marie Andělské v Assisi, sv. Antonína v Padově; papežské baziliky P. Marie v Loretu a Panny Marie Růžencové v Pompejích, sv. Antonína v Padově, nebo jakékoli další baziliky, katedrály, konkatedrály či mariánské svatyně nebo jiného význačného kolegiátního kostela nebo svatyně určené diecézním nebo eparchiálním biskupem, jakož i národní nebo mezinárodní svatyně, jako "posvátná místa pohostinnosti a privilegované prostory pro probouzení naděje" (Spes non confundit, 24), určené biskupskými konferencemi.

Věřící, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit slavnostních obřadů, poutí a zbožných návštěv (zejména klášterní sestry a řeholníci, staří lidé, nemocní, vězni a ti, kteří v nemocnicích nebo na jiných místech soustavně slouží nemocným) získají jubilejní odpustky za stejných podmínek, pokud se duchovně spojí s přítomnými věřícími, zejména v době, kdy jsou slova Svatého otce nebo diecézních biskupů přenášena prostřednictvím sdělovacích prostředků, pomodlí se Otče náš, vyznání víry a další modlitby podle úmyslů Svatého roku a obětují svá utrpení nebo životní těžkosti.

III. Ve skutcích lásky a pokání

Kromě toho budou moci věřící získat jubilejní odpustky, pokud se v duchu zbožnosti zúčastní lidových misií, rekolekcí nebo formačních setkání nad texty II. vatikánského koncilu a Katechismu katolické církve, které se konají v kostele nebo na jiném vhodném místě podle záměru Svatého otce.

Navzdory pravidlu, že denně lze udělit pouze jeden plnomocný odpustek (srov. Enchiridion indulgentiarum, 4. vyd., norm. 18, § 1), věřící obdrží skutek milosrdenství ve prospěch duší v očistci, pokud v tentýž den podruhé legitimně přistoupí ke svátosti přijímání, budou moci získat plnomocné odpustky dvakrát v tentýž den, platné ovšem pouze pro zemřelé (tj. v rámci eucharistické slavnosti; srov. kan. 917 a Papežská komise pro autentický výklad Kodexu kanonického práva, Responsa ad dubia, 1, 11. července 1984).

Prostřednictvím této dvojí oběti dochází k chvályhodnému projevu nadpřirozené lásky jako pouta, které spojuje věřící, kteří jsou ještě na pozemské pouti, s mystickým Tělem Kristovým spolu s těmi, kteří již svou pouť dokončili, a to díky tomu, že "jubilejní odpustek je na základě modlitby určen zvláštním způsobem těm, kteří nás předešli, aby se jim dostalo plnosti milosti" (Spes non confundit, 22).

Odpustky se dále vztahují i na skutky lásky a pokání, které svědčí o vnitřním obrácení. Patří mezi ně "skutky milosrdenství vůči tělu: nasyť hladové, dej vodu žíznivým, obleč nahé, přijmi cizince do svého domu, navštiv nemocné, potěš vězně, pohřbi mrtvé". (Misericordiae vultus, 15) a dále "skutky milosrdenství vůči duchu: dobře poraď pochybujícím, poučuj nevědomé, napomínej hříšníky, utěšuj ztrápené, ochotně odpouštěj křivdy, trpělivě snášej zkroušené, modli se za živé i mrtvé" (tamtéž).

Stejně tak budou moci věřící získat jubilejní odpustky, pokud navštíví a věnují patřičný čas bratřím v nouzi nebo v nesnázích (nemocným, vězňům, osamělým starým lidem, postiženým...), vykonají tak pouť za Kristem v nich přítomným (srov. Mt 25,34-36) a splní obvyklé duchovní, svátostné a modlitební podmínky. Věřící budou nepochybně moci tyto návštěvy během Svatého roku opakovat a získat plnomocné odpustky pokaždé, dokonce každý den.

Jubilejní plnomocné odpustky lze získat také prostřednictvím skutků, které konkrétním a nezištným způsobem vyjadřují ducha pokání, který je duší jubilea, a znovuobjevují zejména kající hodnotu pátku: V duchu pokání se alespoň na jeden den zdrží lehkovážných zábav (reálných, ale i virtuálních) a zbytečného konzumu (například praktikováním postu nebo abstinence v souladu s obecnými normami církve a konkrétními doporučeními biskupů) v kombinaci s darováním přiměřené finanční částky chudým; podporou děl náboženské nebo sociální povahy, zejména na obranu a ochranu života ve všech jeho fázích a kvality života samotného, opuštěných dětí, mladých lidí potýkajících se s těžkostmi, starých lidí, kteří potřebují péči nebo jsou osamělí, migrantů z různých zemí; věnují významnou část svého volného času dobrovolné práci, která slouží zájmům společenství, nebo jiné podobné formě osobní angažovanosti.

Všichni diecézní nebo eparchiální biskupové a jim právně na roveň postavené osoby budou moci v nejvhodnější den tohoto jubilejního období, při příležitosti hlavních oslav v katedrále a v jednotlivých jubilejních kostelech, udělit papežské požehnání s připojením plnomocných odpustků, které mohou být za obvyklých podmínek uděleny všem věřícím, kteří toto požehnání přijmou.

Penitenciář vybízí všechny kněze, aby s velkorysou disponibilitou a obětavostí poskytovali věřícím co nejširší možnost získat prostředky spásy; aby po dohodě s faráři nebo rektory sousedních kostelů stanovili a zveřejnili časy zpovědi; aby byli ve zpovědnici; aby plánovali pravidelné a časté kající slavnosti a zároveň zajistili co nejširší dostupnost kněží, kteří po dosažení požadovaného věku nevykonávají určité pastorační funkce. V závislosti na možnostech pamatujme v souladu s Motu proprio Misericordia Dei také na pastorační možnost zpovídat se také při slavení mše svaté.

Aby se zpovědníkům usnadnila jejich úloha, Apoštolská penitenciárie z pověření Svatého otce stanoví, že kněží, kteří doprovázejí jubilejní poutě mimo svou diecézi nebo se k nim připojují, mohou ve své diecézi vykonávat stejné pravomoci, které jim byly svěřeny legitimním orgánem. Zvláštní pravomoci pak tato apoštolská penitenciárie udělí penitenciářům římských papežských bazilik, kanovnickým penitenciářům nebo diecézním penitenciářům zřízeným v jednotlivých církevních obvodech.

Nakonec Penitenciárie vřele vybízí biskupy, aby jako nositelé trojího pověření: učit, řídit a posvěcovat dbali na jasné vysvětlování zde navržených pravidel a zásad pro posvěcování věřících se zvláštním zřetelem k místním podmínkám, kultuře a tradicím. Katecheze přizpůsobená sociokulturním zvláštnostem každého národa napomůže hlásání evangelia a předávání celku křesťanského poselství a přispěje k hlubšímu zakořenění touhy po tomto jedinečném daru, který lze získat prostřednictvím církve.

 

Charita Česká republika


Pásmo Gazy se potýká s katastrofální humanitární situací. V uzavřené oblasti, ze které není možné uprchnout a kde se není kam schovat, dochází základní potřeby včetně pitné vody, potravin, léků i elektřiny. Eskalace konfliktu nejvíce dopadá na civilisty. Ti urgentně potřebují okamžitý a bezpečný přístup k základní humanitární pomoci včetně zdravotní péče. Na jejím poskytování se dlouhodobě podílí Charita Jeruzalém. Výnos sbírky podpoří Charitu Jeruzalém při poskytování nezbytné zdravotní péče a další humanitární pomoci v Gaze.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

zdroj a více informací: https://svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita-pro-gazu/

Úprava veřejného prostranství u fary v obci Rychaltice

V příloze si můžete prohlédnout architektonickou studii

Prohlášení zástupců českých církví k manželství


Během svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa vznikla spontánní iniciativa zástupců křesťanských církví v ČR k vytvoření a podepsání krátkého prohlášení k současným rozhovorům o „manželství pro všechny“. Níže přinášíme text výzvy a jména podepsaných osob.

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK, Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské, David Novák, předseda Církve bratrské, Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů, Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství, Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha, Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský, Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický, Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický, Jan Vokál, římskokatolický biskup královéhradecký, Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké, Ladislav Hučko, apoštolský exarcha, Zdenek Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský, Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký, Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký, Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický, František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský, Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy, Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC, Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC, Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství, Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v., Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí, Jakub Sadílek, provinciál františkánů, Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů, Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů, Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí, Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester, Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance, Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství, Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské, Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne, Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství, Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické, Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické, Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS, Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské, Josef Thál, člen Užšího výboru KMS, Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve, Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické, Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické, Milan Vostřel, farář Československé církve husitské, Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v., Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství, Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské, Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V Praze 7. července 2023                                                                                        cirkev. cz

FARNÍ ZPRAVODAJ

23. června 2024            č. 25/2024            Soubor ke stažení

16. června 2024            č. 24/2024            Soubor ke stažení

  9. června 2024            č. 23/2024            Soubor ke stažení

  2. června 2024            č. 22/2024            Soubor ke stažení

26. května 2024            č. 21/2024            Soubor ke stažení

19. května 2024            č. 20/2024            Soubor ke stažení

Pořad bohoslužeb


23. - 30. června 2024

Kalendář


Zde naleznete přehled úmyslů mši svatých a volných termínů.

Běžný návštěvník nemá možnost do něj cokoli zapisovat či měnit. V případě zájmu o volný termín, kontaktujte duchovního správce farnosti, viz. kontakty. Po přijetí úmyslu Vám zašle potvrzení o zápisu a můžete si jej zde zkontorlovat.

Pro kostely Sv. Maxmiliána na Hukvaldech a Nanebevzetí Panny Marie na Hájově jde o pouze orientační informace. Mše svaté se zapisují v zakristiích do stolního kalendáře.

Celosvětová síť modlitby s papežem


Co je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?

Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu Apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje Apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do Apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Úmysl papeže
Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen2024


ČERVEN

Úmysl papeže: 

Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti

Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Závěrečná synodní zpráva hovoří o našem vztahu k uprchlíkům: „Tváří v tvář stále nepřátelštějším postojům vůči uprchlíkům jsme si vědomi, že jsme povoláni praktikovat otevřené přijetí, doprovázet je při budování nového života a budovat skutečné mezikulturní společenství mezi národy.“  Již Izaiáš nás povzbuzuje: „Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu: tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.“ (Iz 58,7–8)

Národní úmysl:

Za volby do Evropského parlamentu

Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Poslanci jsou zástupci občanů, kteří jim svěřili svoji důvěru, a proto mají jejich mandát. Slovo mandát pochází z latiny a znamená nabídnout ruku. Původní záměrem otců zakladatelů vize jednotné Evropy, který může být i záměrem současným, je usilovat nejen o organizaci, která chrání zájmy evropských národů, ale o unii, v níž může každý žít „lidsky důstojně, bratrsky a spravedlivě“. (De Gasperi) Bratrství a sociální přátelství je velkým snem papeže Františka, který sdílí s celou církví a se všemi muži a ženami dobré vůle. Křesťanští politici by dnes měli být oceňováni podle toho, jak dokáží velký sen o bratrství převést do konkrétních činů dobré politiky na všech úrovních: místní, národní i mezinárodní.

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU  PAPEŽE FRANTIŠKA na měsíc duben 2024


Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru.

 

„Jenom tehdy se rodí naděje, pokud umíme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát.“ Další výzva k umlčení zbraní, další bolestná prosba k odmítnutí války, neustále s pohledem upřeným na oběti na celém Blízkém východě, od Izraele po Gazu, od Sýrie po Libanon, a také s pohledem na sužovanou Ukrajinu: papež František vyzývá k míru. „Trápí mě konflikt v Palestině a Izraeli: kéž se okamžitě zastaví palba v pásmu Gazy, kde dochází k humanitární katastrofě; kéž dorazí pomoc pro palestinské obyvatelstvo, které tolik trpí; kéž jsou propuštěni rukojmí unesení v říjnu! A myslím na sužovanou Sýrii, Libanon, celý Blízký východ: nedovolme, aby se rozhořely plameny zášti, podněcované smrtonosným větrem závodů ve zbrojení! Nedovolme, aby se válka rozšířila! Zastavme setrvačnost zla! Válka je cestou bez cíle.“ Papež František žádá, aby se noc nenávisti překonala tím, že se člověk dá obejmout shůry, světlem života. „Bůh je pokoj a přeje si pokoj. Kdo v něj věří, nemůže jinak než zavrhnout válku, která konflikty neřeší, ale prohlubuje. Válka, jak mě nikdy neunaví opakovat, je vždy a pouze porážkou: je to bezcílná cesta; neotevírá perspektivy, ale zhasíná naději.“ Děti potřebují domovy, nikoli hroby. Papež se stává mluvčím touhy po míru ze strany rodin, mladých lidí, pracujících, starých lidí, dětí, přičemž myslí na jejich slzy, které říkají dost válce. „Dost! – I já opakuji – těm, kteří mají závažnou odpovědnost za řízení národů: dost, dost! Prosím, zastavte zvuk zbraní a myslete na děti, na všechny děti, jako na své vlastní děti. Dívejme se všichni na budoucnost očima dětí. Ony se neptají, kdo je nepřítel, kterého je třeba zničit, ale kdo jsou kamarádi, se kterými si mohou hrát; potřebují domy, parky a školy, ne hrobky a hrobové jámy! Stejně jako mohou v přírodě vzkvétat pouště, může se tak dít i v srdcích a životech lidí a národů, ale jen za určitých podmínek. Z pouští nenávisti vyraší výhonky naděje pouze tehdy, pokud dokážeme růst společně, bok po boku; pokud dokážeme respektovat víru druhých; pokud dokážeme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát; pokud dokážeme žít v míru, aniž bychom kohokoli démonizovali.“

Pavel Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem

Pomoc zasaženým zemětřesením


Na začátku února zasáhlo katastrofální Turecko a Sýrii zemětřesení o síle 7.8 Richterovy stupnice, které za sebou zanechalo za sebou mohutné škody. Otřesy si vyžádaly přes tisíc obětí a tisíce zraněných. Podle odhadů můžou ale ztráty na životech dosáhnout až desítky tisíc lidí. Nemocnice v obou zemích jsou přetížené. Záchranné akce komplikuje tuhý mráz a husté sněžení. Stovky tisíc lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. 

Charita Česká republika uvolnila z krizového fondu 300 000 korun a vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. Naši kolegové z Charity Turecko pomáhají přímo na místě. Finanční prostředky využijeme na zajištění základní potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší či zdravotní a psychologickou pomoc. Následně pak na pomoc při obnově zasaženého území.  

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině


Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš..., Zdrávas, Maria, ...

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022

 

Překlad souhrnné zprávy ze synody o synodalitě v češtině


Závěrečná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Asi čtyřicetistránkový dokument je výsledkem práce synodálního shromáždění, které se konalo v říjnu ve Vatikánu a účastnilo se ho přibližně 380 delegátů z celého světa. Souhrnná zpráva je rozdělena na předmluvu a tři části a bude sloužit jako podklad pro druhé zasedání v roce 2024.

Souhrnná zpráva v českém jazyce je k dispozici zde.

 

Zdroj: církev.cz

Společenství živého růžence


Znovu se obracím na farníky, aby zvážili možnost se zapojit do Spole-čenství živého růžence. Na pár řádcích je něco málo z historie a poslání společenství.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Nejméně 1x za měsíc je za členy ŽR sloužena mše svatá. Desátek se mohou modlit na jakýkoli úmysl. Jde hlavně o to, aby se všichni členové určená tajemství denně modlili tak, aby se celá farnost pomodlila dohromady celý růženec - tzv. růži.  

ON-LINE PŘENOS
Z KOSTELA


V RYCHALTICÍCH

V HÁJOVĚ

K VIDĚNÍ ZDE

Ceník


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

 • $39 per month
  STARTER
  • 1 DOMAIN
  • 100GB DISK SPACE
  • UNLIMITED BANDWIDTH
  • SHARED SSL CERTIFICATE
  • 10 EMAIL ADDRESS
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT

Milodar pro farnosti


V každé době můžete podporovat farnosti i převodem na účet.

 • Účet
  farnosti Rychaltice
  • 1686954339/0800

Vytvořte si  web zdarma